Untitled design (3)a

Vodenje izobraževanj na daljavo

Ne glede na to, katero temo želimo voditi in jo prikazati našim udeležencem, ima izobraževanje na daljavo svoje specifike, ki jih mora poznati vsak trener, moderator delavnice.

Kako postaviti strukturo online delavnice, kako držati skupinsko dinamiko na visokem nivoju in kako pripraviti udeležence do tega, da bodo zavzeto sledili našim vsebinam je le nekaj od vprašanj, na katera bi moral znati odgovoriti vsak vodja online delavnice. Ker ne gre za klasična “face-to-face” izobraževanja/srečanja, kjer lahko pozoren vodja v vsakem trenutku in s serijo različnih orodij spremeni dinamiko svoje skupine, moramo pri on-line delavnicah upoštevati drugačne zakonitosti. Kratkotrajnost, fokusiranost, pregledne prezentacije in načrtno vključevanje vseh udeležencev je le nekaj od njih.
Na delavnici “Vodenje izobraževanj/srečanj na daljavo” bomo te zakonitosti preleteli in jih poskusili prevesti v prakso vsakega od udeležencev.

_DSC6773

Coaching

Namen individualnega coachinga je podpreti posameznika za uspešno delo, dosego zadanih ciljev in njegov osebnostni razvoj. Gre za skupno iskanje izzivov, možnih rešitev, poti do njih ter podporo na poti.

Je začetek konstantnega učenja in izboljševanja posameznika na želenih področjih s pomočjo coacha, ki je strokovno podkovan s področja vodenja, komunikacije, korporativne kulture, osebnega razvoja, timskega dela, konfliktov…

Metode, ki jih coach uporablja ter vsebine in poudarki na coachingu so zelo različni, odvisni pa so predvsem od zadanega cilja.

Potek:

 • Uvodni pogovor; postavitev ciljev, izhodišč glede na postavljen razvojni načrt, postavitev meril za doseganja ciljev
 • Izvedba coachinga
 • Pregled in vrednotenje procesa coachinga
 • Priprava Poročila o coaching (po dogovoru)
 • Opcijski sestanek z vodjo

Nekaj izmed možnih poudarkov pri coachingu:

 • Pravilna in učinkovita komunikacija
 • Vodenje (celostna podoba vodilne osebnosti, novodobno vodenje, vpliv, strast vodje, pogum)
 • Upravljanje z energijo, časom in postavljanje prioritet
 • Postavljanje in doseganje ciljev
 • Učinkovitost zaposlenih
 • Motivacija zaposlenih
 • Vodenje/moderiranje različnih poslovnih dogodkov (srečanja, sestanki)
 • Timsko delo in kultura (zaupanje, sodelovanje, vloge v timu, disfunkcije timov, faze razvoja tima)
 • Sinergija (timski duh, motivacija)
 • Medgeneracijsko sodelovanje
 • Postavitev osebne vizije in sledenje le-tej
 • Kultura odgovornosti
dani-polajnar-v-medijih-mediji-o-meni-9

Flashlight leadership and culture of responsibility

For the maximum efficiency of the organization, it is important that each individual, team and department takes responsibility for performing their tasks. However, in order for someone to take responsibility, he must understand the basics of operation and the meaning of the organization and where his work or task "fits" in the whole work process - where his piece of the puzzle fits into the bigger picture.

Flashlight leadership is a practical model of modern organization management, symbolized by a simple object - a flashlight. Each part represents one piece of the organization. As a basis, the model summarizes the mission and values of the company (battery), strategy (lamp orientation), processes (housing), management (bulb) and the structure of employees or teams (lenses). If all parts of the flashlight are compatible and functioning correctly, the result of operation (light) is only the result of a properly assembled and functioning whole. The stronger the lamp elements and the more connected they are, the better the result.

Based on practical experience, we developed the basics of the model with Iza Sia Login (Outfit7) and Tanja Skaza (Plastika Skaza) based on the work of their and many other modern and successful organizations both at home and abroad. We found that understanding the operation of all the above elements of the organization and work tasks within it is a prerequisite for employees to be willing to take responsibility for their areas.

The lecture is supported by case studies and is practically oriented. Through a series of moderation techniques, it encourages participants to think about how certain areas are developed, regulated, and connected in their organization.

Canva - Confident woman having video call via computer

Leading remote teams

Working from home has its advantages. It lowers costs of management and in a lot of cases raises the productivity of employees. At the level of the individual, it means more flexibility when allocating time and energy between personal and professional obligations. However, remote work also has several disadvantages. Leaders lose control of the work of their co-workers, and individuals lose their community.

Just over ten years ago, working from home became a new business trend. Many companies in the field of human resources were quick to try it. For example, in 2009, IBM sold many of its offices around the world for nearly $ 2 billion, sending approximately 40% of its 386,000 employees to work from home. But in early 2017, they reversed their decision, re-established offices and brought employees back to the "traditional" work environment.

Looking for a reason why, experts agree on one thing - working from home raised the productivity of most individuals while reducing the productivity of teams. The synergy between people, that has the greatest impact on the effectiveness of the entire organization, began to disappear.
Today, we are witnessing a similar situation, except that working from home is not a privilege or our decision, we are forced into it.

The key problem is that most leaders, as well as their co-workers, were not prepared for this step. Processes, rules and culture of remote cooperation are missing. Above all, teams must adopt new habits and routines for effective work and participation in this "new" work environment.

During the workshop, we will delve into the specifics of remote leadership. What are the first steps we need to take, what arrangements do we need to make with members of our teams, and what can be the benefits of working remotely? As part of a guided discussion on the challenges of remote work, we will look for solutions, set clear rules for communication and look for ways to incorporate a social note into the new work environment.

dani-polajnar-v-medijih-moja-predavanja-predavanja-vodenje-teambuidling-2

Being a leader in 2025

The modern business environment demands much more from the leader than it did a few years ago; and it will demand even more in the future. Key themes are moving from long-term strategic planning, time management and delegation to energy management, flexible thinking and teamwork.

Research shows that more than 67% of employees are not committed to their work and this percentage is growing. The biggest reason for this, according to employees, is poor leadership. In the lecture on leadership in the future, we will therefore focus on the key competencies that a new leader must have or gain to be successful and to be backed by a dedicated team of co-workers.

We will find out what the difference is between the old and the new way of leadership and what kind of future leaders our education system gives us. Given the lack of leadership competencies in a modern business environment, management education must be taken over by the company. Above all, the attitude towards authority, risk and error will have to change, as well as the care for team members and the introduction of a culture of responsibility.

So what is a modern leader like? What are the key areas he needs to work on to be successful in the future? How to become resilient to a rough and fast-changing business environment? These are the questions we will deal with in an active lecture, which, in addition to imparting key knowledge and trends in the field of modern leadership, contains several case studies, moderation debates and interactive voting.

slike (9)-minx

Medgeneracijsko sodelovanje

Združiti entuziazem, energijo in tehnično podkovanost mlajših z izkušnjami, znanjem in preudarnostjo starejših predstavlja svojevrsten izziv.

Starostno mešani timi so lahko izredno učinkoviti, saj lahko z mešanjem energije in znanj mlajših in starejših članov ekipe močno dvignemo sinergijo celotnega tima. Spoznajmo, kako lahko združujemo starostno homogene podskupine in kaj lahko s tem pridobimo.

Vsaka od štirih generacij, ki danes na delovnih mestih delajo skupaj, ima svoje specifike. Na delavnici bomo spoznali, kaj te specifike so in se pogovorili, kako in na kakšen način se lahko med seboj povezujejo s ciljem dviga učinkovitosti tima. Spoznali bomo ključne kadrovske trende današnjega časa in jih poskusili orisati z realnimi primeri iz delovnega okolja skozi oči vsake izmed generacij.

Delavnica vsebuje tudi moderiran del samorefleksije o počutju članov tima in kako bi lahko timsko delo v prihodnje potekalo še boljše.

slike (4)-minx

Učinkovita komunikacija v timu

Kako si hitro in učinkovito izmenjati informacije in ideje med člani v timu in vzdrževati spoštljivo in odprto komunikacijo, ki spodbuja zaupanje in razumevanje?

Učinkovita komunikacija je ključni dejavnik, ki omogoča dobro sodelovanje različnih posameznikov in omogoča ustvarjanje sinergij na nivoju celotnega tima. Visoko učinkoviti timi uporabljajo preproste pristope, ki vzpostavljajo spoštljivo, odprto in konstruktivno, predvsem pa razumljivo komunikacijo in znižujejo možnosti za nastajanje konfliktov oziroma le te hitro in učinkovito razrešijo.

Delavnica je sestavljena iz serije komunikacijskih vaj, s pomočjo katerih boste spoznali proces učinkovite komunikacije in ključne ovire, ki jih je pri tem potrebno premagati. Učili se boste na primerih dobrih praks in jih skušali prilagoditi posebnostim v vašem okolju. Spoznali boste vaša močna področja in področja, ki jih lahko izboljšate ter pripravili akcijski načrt za uvedbo sprememb.

slike (5)-minx

Korporativna kultura in njen pomen v novodobni organizaciji

Korporativna kultura organizacije je osnovana na poslanstvu, viziji in vrednotah podjetja, ki jih vodje kot ambasadorji predajajo svojim sodelavcem. Zato je kot prvi korak vedno potreben posnetek trenutnega stanja, dogovor vodstvene ekipe o želenem končnem stanju in pripravi vmesnih korakov – načrta, kako to stanje doseči.

Če podjetje nima jasno definiranih korporativnih vrednot torej tistega, kar je v podjetju pomembno/vredno, ali če se stare vrednote ne živijo več, jih je potrebno na novo definirati oz. prevetriti. Na osnovi vizije vodstva in trenutnega stanja (ki ga pridobimo preko mnenjskih voditeljev – neformalnih vodij v podjetju) se preko serije delavnic definira predlog vrednot in posledično željenih obnašanj (behavior) zaposlenih, ki se morajo kasneje zrcaliti v vsaki pori organizacije: od sistema zaposlovanja, mentorstva, letnih razgovorov, nagrajevanja, do odnosov z zunanjimi partnerji. (Nove) vrednote morajo biti vpete v vse procese delovanja organizacije.

Ko je sistem vrednot postavljen, ga je potrebno načrtno skomunicirati z vsemi zaposlenimi in ga neprestano načrtno voditi tudi v prihodnje.
Ker imamo trenutno veliko zgoraj omenjenih področij nedorečenih, za začetek predlagamo delavnico z vodstvenim kadrom, kjer definiramo najbolj odprte zadeve ta trenutek in se dogovorimo za nadalnje korake. Delavnico bi osnovali na modelu Flashlight Leadership, ki sistematično pregleda vse elemente organizacije in jih z merljivim ‘semaforjem’ tudi oceni.

rawpixel-714362-unsplash-1600x900-minx

Prvih 100 dni v timu

Začetki so lahko zelo delikatni. Timi, ki na začetku naredijo prave korake, imajo vse možnosti, da hitro postanejo visoko učinkoviti.

Po jutru se dan pozna. Tudi pri gradnji tima imajo prav uvodni koraki izreden pomen pri vzpostavitvi zdravega timskega duha med člani tima. Pravi pristopi in prave odločitve lahko vaš tim popeljejo na pot uspeha. Delavnica se osredotoča na najpomembnejše vidike pri začetnem razvoju tima.

Prvi del delavnice je namenjen spoznavanju med udeleženci, saj to predstavlja ključni korak na poti do dobro delujočega tima. Udeleženci v nadaljevanju preko teoretične razlage faz v razvoju tima na praktičnih primerih spoznavajo, kaj lahko pričakujejo v prihodnosti in kako se lahko na različne situacije pripravijo. Zelo pomemben element za dobro formiranje tima je jasen in skupen namen ter vrednostni sistem tima.

Udeleženci preko vodenega pogovora poiščejo različne ideje in nato tvorijo skupno vizijo tima. Preko moderiranega procesa pridobijo tudi zavedanje opomembnih vrednotah posameznikov in tima kot celote.

dani-polajnar-v-medijih-mediji-o-meni-9-1600x900-minx

Krepitev timskih vezi

Dobro načrtovanje, učinkovita komunikacija, visoka motivacija in sodelovanje so lastnosti dobrih timov. Dosežejo jih s poznavanjem osnovnih zakonitosti timskega dela.

Krepitev timskih vezi je dovršeno izobraževanje za razvoj ključnih vidikov timskega dela. Delavnice so osnovane na procesnem strateškem razvoju in so namenjene vsem timom in njihovim članom, ki želijo razvijati timske kompetence z namenom doseganja učinkovitega delovanja in dobrih medosebnih odnosov v timu.

Skozi delavnico udeleženci spoznajo osnovne teoretične zakonitosti timskega dela, komuniciranja in sodelovanja, ki jih skozi različne timske vaje tudi preizkusijo v praksi. Vajam dodamo elemente dela na skupnih ciljih in prikazovanju njihove pomembnosti. Vsaki vaji sledi natančna in ciljno vodena (samo)evalvacija in primerjava z dejanskim stanjem v poslovnem delovnem procesu tima. Moduli se smiselno nadgrajujejo tako v teoriji, kakor tudi v zahtevnosti timskih vaj in moderaciji

Delavnico se lahko izvede kot samostojno ali kot serijo zaporednih nagradnih delavnic.