Untitled design (3)a

Vodenje izobraževanj na daljavo

Ne glede na to, katero temo želimo voditi in jo prikazati našim udeležencem, ima izobraževanje na daljavo svoje specifike, ki jih mora poznati vsak trener, moderator delavnice.

Kako postaviti strukturo online delavnice, kako držati skupinsko dinamiko na visokem nivoju in kako pripraviti udeležence do tega, da bodo zavzeto sledili našim vsebinam je le nekaj od vprašanj, na katera bi moral znati odgovoriti vsak vodja online delavnice. Ker ne gre za klasična “face-to-face” izobraževanja/srečanja, kjer lahko pozoren vodja v vsakem trenutku in s serijo različnih orodij spremeni dinamiko svoje skupine, moramo pri on-line delavnicah upoštevati drugačne zakonitosti. Kratkotrajnost, fokusiranost, pregledne prezentacije in načrtno vključevanje vseh udeležencev je le nekaj od njih.
Na delavnici “Vodenje izobraževanj/srečanj na daljavo” bomo te zakonitosti preleteli in jih poskusili prevesti v prakso vsakega od udeležencev.

_DSC6773

Coaching

Namen individualnega coachinga je podpreti posameznika za uspešno delo, dosego zadanih ciljev in njegov osebnostni razvoj. Gre za skupno iskanje izzivov, možnih rešitev, poti do njih ter podporo na poti.

Je začetek konstantnega učenja in izboljševanja posameznika na želenih področjih s pomočjo coacha, ki je strokovno podkovan s področja vodenja, komunikacije, korporativne kulture, osebnega razvoja, timskega dela, konfliktov…

Metode, ki jih coach uporablja ter vsebine in poudarki na coachingu so zelo različni, odvisni pa so predvsem od zadanega cilja.

Potek:

 • Uvodni pogovor; postavitev ciljev, izhodišč glede na postavljen razvojni načrt, postavitev meril za doseganja ciljev
 • Izvedba coachinga
 • Pregled in vrednotenje procesa coachinga
 • Priprava Poročila o coaching (po dogovoru)
 • Opcijski sestanek z vodjo

Nekaj izmed možnih poudarkov pri coachingu:

 • Pravilna in učinkovita komunikacija
 • Vodenje (celostna podoba vodilne osebnosti, novodobno vodenje, vpliv, strast vodje, pogum)
 • Upravljanje z energijo, časom in postavljanje prioritet
 • Postavljanje in doseganje ciljev
 • Učinkovitost zaposlenih
 • Motivacija zaposlenih
 • Vodenje/moderiranje različnih poslovnih dogodkov (srečanja, sestanki)
 • Timsko delo in kultura (zaupanje, sodelovanje, vloge v timu, disfunkcije timov, faze razvoja tima)
 • Sinergija (timski duh, motivacija)
 • Medgeneracijsko sodelovanje
 • Postavitev osebne vizije in sledenje le-tej
 • Kultura odgovornosti
dani-polajnar-v-medijih-mediji-o-meni-9

Flashlight leadership in kultura odgovornosti

Za največjo učinkovitost organizacije je pomembno, da vsak posameznik, tim in oddelek prevzema odgovornost za opravljanje svojih nalog. Da pa lahko nekdo prevzame odgovornost, mora razumeti osnove delovanja in smisla organizacije ter kam njegovo delo oz. delovna naloga »paše« v celotnem delovnem procesu – kam v širšo sliko paše njegov košček sestavljanke.

Flashlight leadership je praktični model novodobnega vodenja organizacije, ki ga simbolizira enostaven predmet – ročna svetika. Pri tem vsak del predstavlja en kos področja delovanja organizacije. Kot osnovo model povzema poslanstvo in vrednote podjetja (baterija), strategijo (usmeritev svetilke), procese (ohišje), vodenje (žarnica) in strukturo zaposlenih oz. timov (leča). Če so vsi deli ročne svetilke kompatibilni in pravilno delujoči je rezultat delovanja (svetloba) le posledica pravilno sestavljene in delujoče celote. Močnejši kot so elementi svetilke in bolj kot so povezani, boljši je rezultat.

Osnove modela smo na podlagi praktičnih izkušenj razvili z Izo Login (Outfit7) in Tanjo Skaza (Plastika Skaza) na osnovi delovanja njunih in mnogih drugih modernih in uspešnih organizacij tako doma, kot v tujini. Ugotovili smo, da je razumevanje delovanja vseh zgornjih elementov organizacije in delovnih nalog znotraj tega, je predpogoj za to, da so zaposleni pripravljeni sprejeti odgovornost za svoja področja.

Predavanje je podkrepljeno s študijami primerov in je praktično naravnano. S serijo moderacijskih tehnik napeljuje udeležence k razmišljanju, kako so določena področja razvita, urejena in povezana v njihovi organizaciji.

Canva - Confident woman having video call via computer

Vodenje tima na daljavo

Delo od doma ima svoje prednosti. Na področju vodenja to pomeni nižje stroške podjetja in v veliko primerih tudi višjo osebno produktivnost zaposlenih. Na nivoju posameznika to pomeni večjo fleksibilnost v načinu razporejanja delovnega časa in energije ter prilagajanje osebnih obveznosti s službenimi. Delo na daljavo pa ima tudi več slabosti. Vodje izgubijo nadzor nad delom svojih sodelavcev, posamezniki pa izgubijo svojo skupnost.

Pred nekaj več kot desetimi leti je postalo delo od doma nov poslovni trend. Podjetje IBM je, na primer, leta 2009 prodalo veliko svojih pisarn po svetu in približno 40% od svojih 386.000 zaposlenih poslalo na delo od doma. Že v začetku leta 2017 pa so preklicali svoje odločitve o politiki dela od doma, ponovno vzpostavili pisarne in zaposlene pripeljali nazaj v “tradicionalno” delovno okolje.

V iskanju razloga, zakaj se je to zgodilo, so si strokovnjaki enotni pri eni stvari – delo od doma je dvignilo produktivnost večine posameznikov, hkrati pa zmanjšalo produktivnost ekip. Izginjati je začela sinergija med ljudmi, ki je imela največji vpliv na učinkovitost celotne organizacije.
Danes smo priča podobni situaciji, le da delo od doma ni privilegij ali naša odločitev, pač pa smo v to prisiljeni.

Ključna težava je v tem, da večina vodij, kakor tudi njihovih sodelavcev, ni bila pripravljena na ta korak. Manjkajo procesi, pravila in kultura sodelovanja na daljavo. Predvsem pa navade in rutine, ki jih morajo timi sprejeti kot osnovo za učinkovito delo in sodelovanje v tem »novem« delovnem okolju.

Med delavnico se bomo poglobili v specifike vodenja na daljavo. Kaj so prvi koraki, ki jih moramo narediti, katere dogovore moramo sprejeti s člani svojih ekip ter kakšne so lahko prednosti dela na daljavo? V okviru vodene razprave o izzivih dela na daljavo bomo iskali rešitve, postavili jasna pravila za komunikacijo in iskali načine, kako vključiti socialno noto v novo delovno okolje.

dani-polajnar-v-medijih-moja-predavanja-predavanja-vodenje-teambuidling-2

Biti vodja v letu 2025

Moderno in poslovno okolje od vodje zahteva mnogo več, kot je zahtevalo še pred nekaj leti; v prihodnosti pa bo tega vedno več. Ključne teme se iz dolgoročnega strateškega načrtovanja, upravljanja s časom in delegiranja premikajo v smer upravljanja z energijo, fleksibilnega razmišljanja in timskega dela.

Raziskave kažejo, da je več kot 67% zaposlenih nezavzetih za svoje delo in ta odstotek raste. Največji razlog za to pa so po mnenju zaposlenih slabi vodje. Na predavanju o vodenju prihodnosti se bomo zato osredotočili na ključne kompetence, ki jih novodobni vodja mora imeti oz. pridobiti, da bi bil uspešen in da bi za njim stala zavzeta ekipa sodelavcev.

Ugotavljali bomo, kakšna je razlika med starim in novim načinom vodenja ter kakšne bodoče vodje nam daje naš izobraževalni sistem. Glede na manjko vodstvenih kompetenc za vodenje v modernem poslovnem okolju, mora izobraževanje s področja vodenja prevzeti podjetje. Spremeniti se bo moral predvsem odnos do avtoritete, tveganja in dopuščanja napak ter skrbi za člane tima in vpeljevanja kulture odgovornosti.

Kakšen je torej moderni vodja? Kaj so ključna področja, na katerih mora delati, da bo uspešen v bližnji prihodnosti? Kako postati odporen na grobo in hitro spreminjajoče se poslovno okolje? To so vprašanja, s katerimi se bomo ukvarjali na aktivnem predavanju, ki poleg predajanja ključnih znanj in trendov s področja modernega vodenja vsebuje več študij primerov, moderacijskih debat in zanimivih interaktivnih glasovanj.

slike (9)-minx

Medgeneracijsko sodelovanje

Združiti entuziazem, energijo in tehnično podkovanost mlajših z izkušnjami, znanjem in preudarnostjo starejših predstavlja svojevrsten izziv.

Starostno mešani timi so lahko izredno učinkoviti, saj lahko z mešanjem energije in znanj mlajših in starejših članov ekipe močno dvignemo sinergijo celotnega tima. Spoznajmo, kako lahko združujemo starostno homogene podskupine in kaj lahko s tem pridobimo.

Vsaka od štirih generacij, ki danes na delovnih mestih delajo skupaj, ima svoje specifike. Na delavnici bomo spoznali, kaj te specifike so in se pogovorili, kako in na kakšen način se lahko med seboj povezujejo s ciljem dviga učinkovitosti tima. Spoznali bomo ključne kadrovske trende današnjega časa in jih poskusili orisati z realnimi primeri iz delovnega okolja skozi oči vsake izmed generacij.

Delavnica vsebuje tudi moderiran del samorefleksije o počutju članov tima in kako bi lahko timsko delo v prihodnje potekalo še boljše.

slike (4)-minx

Učinkovita komunikacija v timu

Kako si hitro in učinkovito izmenjati informacije in ideje med člani v timu in vzdrževati spoštljivo in odprto komunikacijo, ki spodbuja zaupanje in razumevanje?

Učinkovita komunikacija je ključni dejavnik, ki omogoča dobro sodelovanje različnih posameznikov in omogoča ustvarjanje sinergij na nivoju celotnega tima. Visoko učinkoviti timi uporabljajo preproste pristope, ki vzpostavljajo spoštljivo, odprto in konstruktivno, predvsem pa razumljivo komunikacijo in znižujejo možnosti za nastajanje konfliktov oziroma le te hitro in učinkovito razrešijo.

Delavnica je sestavljena iz serije komunikacijskih vaj, s pomočjo katerih boste spoznali proces učinkovite komunikacije in ključne ovire, ki jih je pri tem potrebno premagati. Učili se boste na primerih dobrih praks in jih skušali prilagoditi posebnostim v vašem okolju. Spoznali boste vaša močna področja in področja, ki jih lahko izboljšate ter pripravili akcijski načrt za uvedbo sprememb.

slike (5)-minx

Korporativna kultura in njen pomen v novodobni organizaciji

Korporativna kultura organizacije je osnovana na poslanstvu, viziji in vrednotah podjetja, ki jih vodje kot ambasadorji predajajo svojim sodelavcem. Zato je kot prvi korak vedno potreben posnetek trenutnega stanja, dogovor vodstvene ekipe o želenem končnem stanju in pripravi vmesnih korakov – načrta, kako to stanje doseči.

Če podjetje nima jasno definiranih korporativnih vrednot torej tistega, kar je v podjetju pomembno/vredno, ali če se stare vrednote ne živijo več, jih je potrebno na novo definirati oz. prevetriti. Na osnovi vizije vodstva in trenutnega stanja (ki ga pridobimo preko mnenjskih voditeljev – neformalnih vodij v podjetju) se preko serije delavnic definira predlog vrednot in posledično željenih obnašanj (behavior) zaposlenih, ki se morajo kasneje zrcaliti v vsaki pori organizacije: od sistema zaposlovanja, mentorstva, letnih razgovorov, nagrajevanja, do odnosov z zunanjimi partnerji. (Nove) vrednote morajo biti vpete v vse procese delovanja organizacije.

Ko je sistem vrednot postavljen, ga je potrebno načrtno skomunicirati z vsemi zaposlenimi in ga neprestano načrtno voditi tudi v prihodnje.
Ker imamo trenutno veliko zgoraj omenjenih področij nedorečenih, za začetek predlagamo delavnico z vodstvenim kadrom, kjer definiramo najbolj odprte zadeve ta trenutek in se dogovorimo za nadalnje korake. Delavnico bi osnovali na modelu Flashlight Leadership, ki sistematično pregleda vse elemente organizacije in jih z merljivim ‘semaforjem’ tudi oceni.

rawpixel-714362-unsplash-1600x900-minx

Prvih 100 dni v timu

Začetki so lahko zelo delikatni. Timi, ki na začetku naredijo prave korake, imajo vse možnosti, da hitro postanejo visoko učinkoviti.

Po jutru se dan pozna. Tudi pri gradnji tima imajo prav uvodni koraki izreden pomen pri vzpostavitvi zdravega timskega duha med člani tima. Pravi pristopi in prave odločitve lahko vaš tim popeljejo na pot uspeha. Delavnica se osredotoča na najpomembnejše vidike pri začetnem razvoju tima.

Prvi del delavnice je namenjen spoznavanju med udeleženci, saj to predstavlja ključni korak na poti do dobro delujočega tima. Udeleženci v nadaljevanju preko teoretične razlage faz v razvoju tima na praktičnih primerih spoznavajo, kaj lahko pričakujejo v prihodnosti in kako se lahko na različne situacije pripravijo. Zelo pomemben element za dobro formiranje tima je jasen in skupen namen ter vrednostni sistem tima.

Udeleženci preko vodenega pogovora poiščejo različne ideje in nato tvorijo skupno vizijo tima. Preko moderiranega procesa pridobijo tudi zavedanje opomembnih vrednotah posameznikov in tima kot celote.

dani-polajnar-v-medijih-mediji-o-meni-9-1600x900-minx

Krepitev timskih vezi

Dobro načrtovanje, učinkovita komunikacija, visoka motivacija in sodelovanje so lastnosti dobrih timov. Dosežejo jih s poznavanjem osnovnih zakonitosti timskega dela.

Krepitev timskih vezi je dovršeno izobraževanje za razvoj ključnih vidikov timskega dela. Delavnice so osnovane na procesnem strateškem razvoju in so namenjene vsem timom in njihovim članom, ki želijo razvijati timske kompetence z namenom doseganja učinkovitega delovanja in dobrih medosebnih odnosov v timu.

Skozi delavnico udeleženci spoznajo osnovne teoretične zakonitosti timskega dela, komuniciranja in sodelovanja, ki jih skozi različne timske vaje tudi preizkusijo v praksi. Vajam dodamo elemente dela na skupnih ciljih in prikazovanju njihove pomembnosti. Vsaki vaji sledi natančna in ciljno vodena (samo)evalvacija in primerjava z dejanskim stanjem v poslovnem delovnem procesu tima. Moduli se smiselno nadgrajujejo tako v teoriji, kakor tudi v zahtevnosti timskih vaj in moderaciji

Delavnico se lahko izvede kot samostojno ali kot serijo zaporednih nagradnih delavnic.